Kontakt

tel: 784-405-585

info@apteczki.sklep.pl

Dane kontaktowe

Certyfikat

PORADNIK

OTO KILKA PRZYDATNYCH INFORMACJI:

 
DIN to skrót nazwy Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego ( Deutsches Institut für Normung ) oraz norm przez niego wydawanych, który jest odpowiednikiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wydającego Polskie Normy. Z uwagi na brak krajowych unormowań w zakresie pierwszej pomocy korzystamy podobnie jak większość europy z norm niemieckich. Dlatego też używanie określeń „ Apteczki DIN” lub „ Apteczki model DIN” jest nie tylko nieuprawnione ale przede wszystkim nieprecyzyjne.

Powiedzmy teraz kilka słów o poszczególnych normach stosowanych przy pierwszej pomocy:

  1. Norma DIN 13164 to norma określająca wyposażenie apteczek stosowanych w warunkach zarówno wypadku drogowego jak i umożliwiających udzielanie pierwszej pomocy w terenie.
  2. Norma DIN 13167 to norma opracowana z myślą o kierowcach jednośladów. Liczba i rodzaj dobranych opatrunków zapewnia z jednej strony optymalną wielkość opakowania apteczki z drugiej wystarczającą ilość i rodzaj opatrunków.
  3. Norma DIN 13157 to duża ( tzw. przemysłowa) norma określająca ilość i rodzaj opatrunków niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy, biura szkoły itp.


DIN–13164;13167;13157 to normy określające składy poszczególnych apteczek a nie rodzaj apteczki.

 
  KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK POSIADANIA APTECZEK
 
 
1. Szkoły i placówki szkolne. /Dz.U.03.6.69/
 
§ 20. Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
 
 2. Zakłady pracy. /Dz.U.97.129.844/
 
§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.
W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
 
1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace
powodujące duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów
szkodliwych dla zdrowia - wyposażone w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania
pierwszej pomocy,
 
2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.
 
§ 44. 2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
 
§ 44. 3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
 
§ 44. 4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.
 
§ 44. 5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.
  
3. Wyższe uczelnie. /Dz.U.98.37.209/
§ 9. 1. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa studentów, prowadzący zajęcia jest obowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, powiadamiając o tym niezwłocznie bezpośredniego przełożonego, podając motywy swojej decyzji.
 
§ 9. 2. Prowadzący zajęcia w warsztatach, pracowniach specjalistycznych, laboratoriach oraz zajęcia wychowania fizycznego powinni być przeszkoleni w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
 
§ 9. 3. W pomieszczeniach uczelni, a w szczególności w warsztatach, laboratoriach, pracowniach specjalistycznych, sekretariatach rektora, dziekana, dyrektora administracyjnego, powinny się znajdować apteczki, wyposażone w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne, których okres ważności nie upłynął, wraz z instrukcja o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Wykorzystane środki i materiały do udzielania pierwszej pomocy powinny być na bieżąco uzupełniane.
 
 4. Obiekty hotelarskie. /Dz.U.02.142.1190/
Załącznik Nr 2 Wymagania co do wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla pensjonatów.
 
poz.35 - Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - apteczka, personel przeszko -
lony w zakresie pomocy przedlekarskiej, przywołanie pomocy lekarskiej.
 
5. Przepisy dotyczące kierowców. /Dz.U.97.98.602/
 
Art. 44. 1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
 
1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
 
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,
 
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
 
Art. 44. 2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
 
1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję, 
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
 
3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.
 
Art. 44. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl